به منظور سهولت کشاورزان عزیز سیرجانی این شرکت قصد دارد که به عنوان اولین شرکت خصوصی در سیرجان باشد که آزمایشگاهی مجهز در بخش کشاورزی راه اندازی می کند.