اين بخش با استفاده از كارشناسان زبده و با تجربه و با برنامه ريزی بازديدهای مرتب و دوره ای در طول فصل زراعی كليه مسائل و جوانب مربوط به آفات و بيماريهای باغ يا مزرعه مربوطه را تحت پوشش و كنترل قرار می دهد . با استفاده از خدمات مشاوره ای بخش كنترل آفات و بيماريهای این شركت، آفت يا بيماری گياهی به موقع تشخيص داده شده و توصيه های مربوط به مبارزه با آفت و بيماری در زمان مناسب در اختيار باغدار يا زارع قرار می گيرد به اين ترتيب آفت يا بيماری گياهی فرصت ايجاد خسارت به محصول و گياه را نيافته و مبارزه مناسب در وقت مناسب با آن صورت می گيرد و در نتيجه در تعداد دفعات سمپاشی و ميزان سموم مصرفی نيز صرفه جويی قابل ملاحظه ای صورت می گيرد . بطور خلاصه استفاده از خدمات مشاوره ای بخش كنترل آفات و بيماريهای موجب تشخيص صحيح و به موقع آفت و بيماری در نتيجه مبارزه صحيح و به موقع با آفت و بيماری و پی آمد آن صرفه جويی قابل توجه در تعداد دفعات سمپاشی و ميزان سموم مصرفی و داشتن محصول با كيفيت و كميت بالا خواهد بود. همچنین ما با علم به تقویم رشدی گیاه و نیاز آن در هر مرحله، بهترین گزینه های تغذیه ای را برای شما ارائه می دهیم.